o projekcie

Projekt: Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie

Projekt finansowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

Oś priorytetowa 6: Rozwój Funkcji Metropolitaych.

Działanie 6.2: Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitarnym.

Poddziałanie 6.2.2: Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Całość zadania wynosi: 1 714 135,00 zł.

Uzyskana dotacja w wysokości: 1 285 601,00 zł

Wkład własny parafii to: 428 534,00 zł

Projekt ma za zadanie zrewaloryzowanie obiektu zabytkowej neogotyckiej cerkwi z 1890 roku p.w. św. ap. Piotra i Pawła w Stargardzie 

Obecny stan zachowania jest skutkiem wieloletnich zaniedbań remontowych spowodowanych m.in. brakiem trwałości stanu prawnego dotyczącego własności obiektu. Wysoki poziom zużycia technicznego obiektu znacznie utrudnia prawidłową eksploatację cerkwi. Obiekt jest spękany, zawilgocony, dach miejscowo przecieka, przestarzały system ogrzewania nie działa, stolarka wymaga wymiany, instalacja elektryczna remontu. Niezbędny jest montaż systemu zabezpieczającego w postaci instalacji odgromowej.

Cele bezpośrednie projektu :
– ratowanie przetrwałych elementów obiektu zabytkowego,
– poprawa dostępności do dóbr kultury,
– rozbudowa infrastruktury turystycznej w regionie oraz podniesienie jakości obsługi użytkowników obiektu zabytkowego, w tym turystów.

Zgodnie z analizą w oparciu o zalecenia konserwatorskie do realizacji przyjęto optymalny wariant projektu, na który złożą się:
– remont posadzki z instalacją podłogową w nawie, prezbiterium i w zakrystiach,
– remont i impregnacja elementów konstrukcyjnych i dekoratorskich podsufitki,
– prace konserwatorskie podsufitki,
– wymiana tynków w nawie, prezbiterium i zakrystiach,
– remont antresoli [Chór],
– ułożenie posadzki z płyt kamiennych,
– czyszczenie i reprofilacja, spoinowanie murów,
– wymiana cegieł i kształtek, naprawa pęknięć w murach,
– wymiana okien i renowacja drzwi,
– wykonanie przepierzenia w kruchcie,
– wykonanie pomieszczenia WC i umywalki w zakrystii
– wykonanie instalacji elektrycznej,
– wykonanie kotłowni – montaż pompy ciepła,
– wykonanie podejść kanalizacji deszczowej,
– wymiana opaski budynku.

Realizacja zaplanowanych działań pozwoli zrealizować postawiony cel projektu poprzez:
– poprawę stanu zachowania i udostępnienie użytkownikom obiektu zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. ap. Piotra i Pawła na Stargardzkim Starym Mieście czego efektem będzie kompleksowo zrewaloryzowany obiekt zabytkowej cerkwi;
– budynek zostanie przystosowany do obsługi użytkowników na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
– interwencyjne prace remontowe zabezpieczą obiekt na długi czas przed niekorzystnymi oddziaływaniami czynników zewnętrznych;
– zabytkowi zostanie przywrócona dawna forma świetności,
– obiekt będzie ważną atrakcją turystyczną miasta, w tym turystycznego szlaku o zasięgu krajowym (Stargard – Klejnot Pomorza) oraz międzynarodowym (Europejski Szlak Gotyku Ceglanego).

Planowany czas prac: 16.08.2011 do 10.12.2012 roku.

Nazwa Wnioskodawcy: Parafia Prawosławna p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie