kontakt

Stowarzyszenie  Chrześcijańska Godność
ul. Nadbrzeżna 4
73-110 Stargard 
tel./faks 91 834‑10‑51
email: chrzescijanskagodnosc@wp.pl

nr konta: 47 9602 0007 0015 4165 2000 0001
NIP: 918-211-43-45
REGON: 060414982
KRS: 0000315571

Chrześcijańska godność

Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność rozpoczęło działalność od października 2008 roku. Działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i własnego statut oraz dla właściwego realizowania swoich celów może prowadzić działalność również poza granicami kraju. Jest jednostką posiadająca osobowość prawną , prowadząc nieodpłatna działalność statutową.

Główne cele stowarzyszenia to:

– propagowanie, wspieranie i rozwój historyczny tradycji, kultury i wiary chrześcijaństwa we współczesnym świecie
– wszechstronne wspieranie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym działalności: społecznej, informacyjnej, kulturalnej, sportowej, naukowej, naukowo‑technicznej i oświatowej, ochrony środowiska oraz turystyki i rozwoju obszarów wiejskich.
– wspieranie wszelkiego rodzaju działań dążących do ochrony kultury dziedzictwa narodowego, zabytków, wspieranie mniejszości narodowych, wyznaniowych i etnicznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

– prowadzenie działalności dydaktycznej poprzez organizowanie, finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń jak również innych form działalności oświatowej
– prowadzenie działalności wydawniczych i informacyjnych
– akcje promocyjne, informacyjne, imprezy masowe w tym akcje charytatywne, kwesty, zbiórki, festyny i aukcje przedmiotów przekazanych między innymi przez darczyńców.
– organizowanie i sponsorowanie koncertów, występów, realizacji filmów, konkursów, przedstawień teatralnych, wystaw, wydarzeń sportowych i wypraw podróżniczych, stypendia, promowanie i prowadzenie artystów i zespołów
– eewitalizacja, zachowanie i odbudowa dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, religijnego.
– prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej poprzez organizację zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół, obozów letnich i zimowych oraz wczasów
– organizowanie wyjazdów do miejsc pamięci narodowych i kultu religijnego oraz dbanie o historyczne cmentarze, pomniki oraz miejsca straceń;
– działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo.
– prowadzenie chrześcijańskich ośrodków pomocy, poradnictwa i terapii od uzależnień,
– współpracę z kościołami i organizacjami chrześcijańskimi w Polsce,
– współpracę z kościołami i organizacjami misyjnymi z zagranicy,
– wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia,
– nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń,
– prowadzenie działalności dobroczynnej,
– współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem chrześcijaństwa

Działalność

Od początku istnienia stowarzyszenie organizuje: koncerty, wykłady, wystawy fotograficzne, warsztaty pisania ikon.